GLEBY GMINY KOCK

Pokrywa glebowa województwa lubelskiego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Spotyka się na tym obszarze wszystkie typy gleb terenów nizinnych i wyżynnych Polski oraz wielką różnorodność rodzajową i gatunkową. Tak wielkie zróżnicowanie glebowe zawdzięczamy głównie skale macierzystej, a także dużemu urozmaiceniu form rzeźby terenu.

Północna część województwa lubelskiego należąca do Polesia Lubelskiego, Mazowsza i Podlasia jest pokryta głównie glebami bielicowymi wytworzonymi z utworów pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego (piaski, gliny zwałowe, utwory pyłowe ) oraz madami powstałymi z aluwiów i glebami bagiennymi ( torfowe i mineralne ). (Dobrzański, Uziak 1969)

Na terenie gminy Kock istnieje duża mozaika typów gleb. Przeważają gleby piaszczyste, zaliczane do typu gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Zlokalizowane są one w zachodniej i północnej części gminy. Można je także odnaleźć w kilku miejscach położonych na północ od miasta Kock oraz w okolicy wsi Annówka. Ten typ gleb charakteryzuje się wymyciem składników nadających środowisku obojętny odczyn z górnych poziomów profilu. W związku z tym kwasowość w głąb profilu maleje. Typ ten na terenie gminy Kock ukształtował się poprzez wyoranie gleb bielicowych i pseudobielicowych po wykarczowaniu lasów. Głęboka orka zniszczyła poziom eluwialny tak, że obecna budowa i właściwości chemiczne odpowiadają glebom brunatnym wyługowanym i kwaśnym.(Aneks do mapy gl.-rol. 1984) Charakteryzują się one obecnością w profilu wybielonego poziomu wymywania oraz poziomu wymywania wzbogaconego o półtoratlenki glinu i żelaza przemieszczone z poziomów nadległych. (Prusinkiewicz, Bednarek 1991)

Obszary gleb brunatnych oddzielone są od siebie glebami bielicowymi i pseudobielicowymi. Występują one przede wszystkim zachodniej i wschodniej części gminy a niewielkie ich fragmenty otaczają miasto Kock. Gleby pod lasami reprezentowane są przez typ gleb bielicowych.

W niższych partiach terenu występują czarne ziemie właściwe i czarne ziemie o niedokształconym profilu. Typ ten powstaje przy udziale roślin trawiastych, głównie łąkowych w warunkach znacznego uwilgotnienia.(Aneks...4).Niewielkie obszary znajdują się w środkowej i wschodniej części gminy.

W dolinie rzek Tyśmienicy i Wieprza występują mady piaszczyste oraz mady lekkie, średnie i ciężkie. Mady powstały z aluwiów rzecznych na współczesnych terasach. Pod trwałymi użytkami zielonymi oprócz mad występują typy gleb bagiennych: gleby torfowe, murszowo-torfowe i mułowo-torfowe. Występują one w dolinie w/w rzek jak również w dolinie rzeki Czarnej.

Gleby piaszczyste jak już wspomniano zajmują największą powierzchnię gminy. Przeważają piaski gliniaste lekkie podścielone piaskami luźnymi lub słabogliniastymi na głębokości ok. 60 cm (Aneks...)Mają one profil głęboki, zazwyczaj słabo wykształcony poziom akumulacyjny o małej zawartości próchnicy (1-2%), kwaśny odczyn oraz przeważnie słabą zasobność w składniki pokarmowe. Ze względu na ich lekki skład mechaniczny są one mało zwięzłe i nadmiernie przepuszczalne (Dobrzański, Uziak 1969).

Pod względem jakości gleby te w większości zostały zakwalifikowane do klas IVb, V, VI

Procentowy rozkład gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych użytków rolnych przedstawia się następująco:

2a 3a 3b 4a 4b 5 6
0,7% 3,1% 9,3% 19,6% 24,5% 32,1% 10,7%

Gleby te pod względem przydatności rolniczej mieszczą się w kompleksach przede wszystkim żytnim dobrym (kompleks 5) i żytnim słabym (kompleks 6). Obszary leżące na madach mają kompleks użytków zielonych średnich, słabych i bardzo słabych.

2008 Wszystkie prawa zastrzeżone